arkeoloji dunyası
Dicle Üni. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

ARKEOLOJİ DÜNYASI

ARKEOLOJİ ETKİNLİKLERİ

ARKEOLOJİ BELGESELLERİ

ARKEOLOJİ HABERLERİ

arkeoloji haber arşivi

ARKEOLOJİ KAZI HABERLERİ

ARKEOLOJİ KAZILARI

 

ANTİK BÖLGELER

ANTİK KENTLER

ANADOLU UYGARLIKLARI

MÜZELER

TARİH ÇAĞLARI

MİTOLOJİ

Tanrılar-Tanrıçalar-Kahramanlar ve Atrübüleri

ARKEOLOJİ SÖZLÜĞÜ

ARKEOLOJİ MAKALELERİ

 

ARKEOLOJİ KİTAPLARI

ARKEOLOJİ GEZİLERİ

İST. ARK. MZ. SEMİNERİ

 

ARKEOLOJİ GEZİLERİM

ARKEO DOSTLAR

ARKEO İLGİNÇ

SÖZ SİZDE

MESAJINIZ VAR

YEREL ARAŞTIRMACILARIMIZ

ARKEOLOJİ HOCALARI

ARKEOLOJİ SİTELERİLİNKLERİ

 

Doç.Dr.Vecihi ÖZKAYA (B.Bşk.) 3019

ARK 131/132 Arkeolojiye Giriş I - II :

Arkeoloji bilim dalı bütün yönleriyle tanıtılır; kullandığı bilimsel yöntemler belletilir. Dört yıllık müfredat kapsamında işlenecek temel dersler ( yontu, seramik, mimari vb.) konusunda öğrenciye alt yapı sağlanır; alanlara yönelik terminoloji belirgin örneklerle tanıtılır.

ARK 133/134 Arkaik Çağ Yontu Sanatı I-II :
Arkeolojinin asal konularından olan yontu sanatının ortaya çıkışı, kaynak ve köken sorunları geniş bir coğrafyada ele alınır; Grek yontu sanatı geometrik, dedalik ve arkaik dönemleriyle konu edilir. Bu bağlamda genel ve yerel yontu özellikleri stil kritik bir yaklaşımla irdelenir.

ARK 135 Minos ve Myken Çağı Seramiği:
Grek ve Ege uygarlıklarının Bronz Çağ'daki temsilciliğini üstlenen Minos ve devamı durumundaki Myken uygarlıklarının, başta seramik sanatı olmak üzere, çeşitli sanatsal etkinlikleri çerçevesinde ortaya çıkışları, köken sorunları, gelişimleri, yayılım ve etkileşim alanları zamandizinsel bir dizge koşutunda işlenir.

ARK 136 Geometrik Çağ Seramiği:
Protogeometrik ve geometrik dönem Grek seramiğinin ortaya çıkışı, gelişim evreleri ve yayılım alanları, bölgeler ve merkezlere göre ayrıntılı irdelenir; genel ve yerel stiller tanımlanır; aralarındaki ilişkiler değerlendirilir.

ARK 137/138 Mitoloji I-II :
Antik Grek mitolojisinin ortaya çıkışı, kaynakları ve köken sorunları irdelenir; çeşitli sanat ortamlarında betimlenmiş tasvirler eşliğinde Grek tanrıları, işlevleri, ritüelleri, tapınak ve kutsal alanları ile bu doğrultuda üretilmiş yapıtlar dizgesel bir yöntemle işlenir.

ARK 139/140 Grekçe I-II:
Antik Grek dili ve alfabesinin işlenmesine yönelik müfredatta Grek alfabesinin ortaya çıkış sorunları ve kökenine yönelik sorunlar irdelenir; harf karakterleri tanıtılarak tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri değişiklikler işlenir. Temel gramer kuralları belletilerek metinler ışığında dilbilgisi alt yapısı kazandırılır.

ARK 141/142 Anadolu PrehistoryasıI-II:
Anadolu'nun Prehistorik kültürlerinin, bilinen merkezlerden derlenen veriler eşliğinde, işlenmesi; bunların sosyal, kültürel etkileşimlerinin ve yayılım alanlarının belirlenmesi ve tarihi çağların başlangıcına dek zamandizinsel olarak değerlendirilmesi ve komşu kültürlerle ilişkilerinin saptanması esas alınır.

ARK 143/144 Arkeolojik Kazı Yöntemleri I-II:
Arkeolojinin uygulama alanlarından biri olan bilimsel kazılar konusunda teorik ve pratik bilgi yüklemeye yönelik müfredatta, bu tür çalışmalarda izlenen yöntem ve kurallar örneklerle ayrıntılı konu edilir.

ARK 145/146 Sanat Tarihine Giriş I-II :
Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının kültür değerleri, Anadolu coğrafyasındaki örnekler ışığında, ayrıntılı tanımlanır ve tanıtılır; gelişme evreleri ve etki alanları belirlenerek, sosyal ve kültürel birikimleri irdelenir. Ayrıca ayrıntılı sanat tarihi terminolojisi de öğrenciye kazandırılır.

ARK 147/148 Teknik Resim I - II:
Teknik resim konusunda temel bilgiler verilir; araç- gereç tanıtımı ve kullanımı konusunda uygulamalı çalışmalar yaptırılır. Teknik resim olanaklarının arkeoloji bilimi alanında değerlendirilmesi yönünde uygulamalı pratikler kazandırılır.

ARK 231/232 Klasik Çağ Yontu Sanatı I-II :

Antik Grek yontuculuğunun tipolojik açıdan özünü oluşturan ve izleyen dönemlere kaynak teşkil eden İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıl yontu sanatının, genel ve yerel örnekler ışığında, stil kritiği yapılır, gelişim evreleri ayrıntılı bir şekilde işlenir. Döneme damgasını vurmuş sanatçıların eserleri ve yöntemleri irdelenerek yontu sanatının gelişmesine katkıları konu edilir.

ARK 233/234 Arkaik Çağ Seramiği I-II:
Grek seramik sanatının Orientalizan, Proto-Attik ve Siyah Figür evrelerinin ürünleri konu edilir; bunların ortaya çıkış sorunları, yayılım alanları kültürel ilişkiler çerçevesinde irdelenir; yerel ve genel stiller karşılaştırılarak aralarındaki bağlar belirlenir.

ARK 235/236 Eski Çağ Mimarisi I-II:
Antik Grek mimarisinin ortaya çıkışı ve köken sorunları irdelenir; dini, askeri ve sivil mimarinin erken örnekleri tanıtılır. Dini mimari çerçevesindeki yapılanma örnekleri ayrıntılı tanımlanır; teknik, malzeme, plan ve benzeri konularda, tapınak mimarisi esas alınarak, öğrencide birikim sağlanır. Mimarlık tarihinin geometrik dönemden başlayarak ana hatları işlenir; tapınak mimarisi ve gelişim evreleri konu edilir.

ARK 237/238 Genel Arkeoloji I-II :
Anadolu'nun arkeolojik geçmişinde kültürel birikimine katkıda bulunmuş uygarlıkların (başta Yakındoğu kültürleri olmak üzere) siyasal ve kültürel dokuları, bunların Anadolu'yla ilişkileri, arkeolojik verilerle ortaya konur; ayrıntılı biçimde tanımlanarak gelişim evreleri eleştirel bir yaklaşımla irdelenir.

ARK 239/240 Anadolu Uygarlıkları I-II :
Tarihsel çağlar kapsamında Anadolu coğrafyasında ortaya çıkan kültürler konu edilir; bu çerçevede Hitit uygarlığı sosyal, siyasal ve kültürel açıdan ele alınır; kültürel değerleri arkeolojik verilerle işlenerek, İ.Ö. II. Bin Anadolu'sunun kültürel dokusu tanımlanır.

ARK 241/242 Grekçe III-IV :
Grekçe temel dilbilgisi kuralları orta düzeyde antik metin örnekleri ışığında uygulamalı olarak işlenir.

ARK 243 Fotoğrafçılık :
Fotoğraf sanatının ortaya çıkışı, gelişimi ve vardığı aşamaların özlü tarihçesi verilir. Konuyla bağlantılı araç-gereç tanıtımı yapılarak, çeşitli ortamlarda resim çekme bilgi ve becerisi kazandırılır. Karanlık oda işlemleri teorik ve uygulamalı olarak belletilir.

ARK 244 Uygulamalı Müzecilik :
Türkiye'de ve dünyada müzecilik ve bununla bağlantılı özlü tarihçe verilir; müzelerde teşhir ve depolama yöntemleri belletilir. Eser derleme ve arazide çalışma ilkeleri işlenerek, ilgili yasal mevzuat konu edinir ve bölge müzesinde bazı uygulamalar yaptırılır.

ARK 331/332 Hellenistik Çağ Yontu Sanatı I-II :
Grek yontu sanatının İ.ÖÖ. 330- 30 yılları arasındaki ürünleri ışığında, başta Anadolu olmak üzere, Akdeniz kültürlerindeki etkileri, gelişim evreleri konu edilir; heykeltraşlık eserleri kritik bir yaklaşımla ele alınır, dönem sanatı ve anlayışı yorumlanır.

ARK 333/334 Klasik Çağ Seramiği I-II :
Attika Kırmızı Figür Seramiği'nin Arkaik ve Klasik evreleri konu edilir; teknik, biçim ve bezemeler ayrıntılı tanımlanarak ressamlar ve onlara atfedilen yapıtlar stil kritik bir yaklaşımla irdelenir. Dönemin yontu sanatıyla ilişkileri incelenir, konu ışığında dönem sanatı ve anlayışı yorumlanır.

ARK 335/336 Eski Çağ Mimarisi III-IV :
Antik Grek mimarlık tarihi çerçevesinde, tapınak mimarisi dışında, Grek uygarlığının yapılanma örnekleri, ortaya çıkış sorunları, gelişim evreleri, yayılım ve etki alanlarına yönelik sorunlar, genel ve yerel özellikler, örneklenerek ayrıntılı işlenir.

ARK 337/338 Genel Arkeoloji III-IV :
Demirçağ Anadolu kültürleri konu edilir; bu kapsamda Geç Hitit Kent Devletleri’nin siyasal ve kültürel dokusu ele alınır. Geç Hitit yontu sanatı ve mimarisi tanımlanır, köken, yayılım ve etki alanları irdelenir.

ARK 339/340 Anadolu Uygarlıkları III-IV :
Doğu Anadolu'nun arkeolojik geçmişi konu edilir; bu kapsamda Urartular'ın siyasal, sosyal ve kültürel yapıları irdelenir; plastik, seramik, maden sanatı ve mimarisi örneklenerek ele alınır.

ARK 341/342 Grekçe V-VI :
İleri düzey dilbilgisi kurallarının işlenmesi; damak, dudak ve diş harfleriyle sonlanan fiil gövdelerinin çekiminin öğretilerek bunların cümle içinde kullanılmasına yönelik uygulamalı öğretim esas alınır.

ARK 343/344 Nümismatik I-II :
Antik çağ sikkelerinin biçim, betim ve yazıtlarıyla birlikte konu edilmesi, ayrıntılı bir şekilde tanımlanarak betimlerinin diğer sanat dallarıyla karşılaştırılmasının yapılması esas alınır.

ARK 431/432 Roma Yontu Sanatı I-II :
Roma yontu sanatının Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemi eserleri konu edilir; bunların ortaya çıkış sorunları irdelenerek merkez ve taşra yontu örnekleri ışığında Roma yontu sanatının gelişim evreleri kritik yaklaşımla ele alınır.

ARK 433 Hellenistik Çağ Seramiği :
Hellenistik Çağ seramik sanatı, bu alanda etkin üretim yapan merkezlerden elde veriler ışığında genel ve bölgesel anlamda konu edilir; üretim merkezleri arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler çeçevesinde etkileşim alanları belirlenir; üretim atölyeleri ve stilleri irdelenir.

ARK 434 Roma Çağı Seramiği :
Roma Çağı seramik sanatı ve bu doğrultuda üretilmiş yapıtların konu edildiği müfredatta yerel, bölgesel ve genel seramik stilleri ele alınır, yayılım alanları belirlenir ve dönem özellikleri saptanarak merkez ve bölge ilişkileri irdelenir.

ARK 435/436 Roma Mimarisi I-II :
Roma Uygarlığı’nın mimari birikimi ve bu alana yönelik yapılanma örnekleri kritik bir yaklaşımla ele alınır; sivil, askeri, ve dini mimari örnekleri, gelişim evreleri, yapım teknikleri ve bezeksel donanımlarıyla birlikte konu edilir.

ARK 437/438 Genel Arkeoloji V-VI :
Demirçağ’da Anadolu’da etkin kültürlerin sosyal, siyasal ve kültürel dokuları konu edilir; bu kapsamda Frigler’in kaya işçilikleri ürünlerinden askeri ve dini yapılanmaları ele alınır ve Anatanrıça kültü bütün yönleriyle işlenir.

ARK 439/440 Anadolu Uygarlıkları V-VI :
Demirçağ Anadolu kültürlerinden Frig uygarlığı sosyal, siyasal ve kültürel dokusu ile ele alınır; seramik sanatı ışığında Frig kültürünün ortaya çıkış ve yayılım sorunları irdelenir ve bu bağlamda doğu-batı siyasal ve kültürel ilişkileri işlenir.

ARK 441/442 Grekçe VII-VIII :
İleri düzey dilbilgisi verilmesi doğrultusunda, etken, edilgen ve orta çatı partisiplerinin verilmesi; antik Grekçe’nin okunup çeviri yapılması ve bu yönde yöntemlerin belletilmesi esas alınır.

ARK 443 Arkeolojide Araştırma ve Yazma Yöntemleri
ARK 444 Bitirme Tezi:
Öğrenciye bilimsel araştırma yapma yönünde bazı beceriler kazandırma ve meslek yaşamında yayın yapabilecek duruma getirebilmek amacıyla gerekli olan araştırma ve yazım altyapısı kazandırmak.

AKADEMİK KADRO

Doç.Dr.Vecihi ÖZKAYA (B.Bşk.) 3019

Yrd.Doç.Dr.Oya SAN 3045

Yrd.Doç.Dr.Gürol BARIN 3025

Öğr. Gör.Enver AKIN 3024

Arş. Gör.Davut KAPLAN 3074

Arş. Gör.Handan YILDIZHAN 3072

Arş. Gör.A.Kadir BİNİCİ 3079

Uzman F.Suha ŞAHİN 3024

Bölüm Sekreteri 3006

duz

 
        mesaj kutusu  Konuk  Defteri     

arkeolojidunyasi@gmail.com

bana ulaşmak için yukardaki maili kullanın veya üzerine tıklayın