arkeoloji dunyası
Çanakkale 18 Mart Üni. Arkeoloji Bölümü

ARKEOLOJİ DÜNYASI

ARKEOLOJİ ETKİNLİKLERİ

ARKEOLOJİ BELGESELLERİ

ARKEOLOJİ HABERLERİ

arkeoloji haber arşivi

ARKEOLOJİ KAZI HABERLERİ

ARKEOLOJİ KAZILARI

 

ANTİK BÖLGELER

ANTİK KENTLER

ANADOLU UYGARLIKLARI

MÜZELER

TARİH ÇAĞLARI

MİTOLOJİ

Tanrılar-Tanrıçalar-Kahramanlar ve Atrübüleri

ARKEOLOJİ SÖZLÜĞÜ

ARKEOLOJİ MAKALELERİ

 

ARKEOLOJİ KİTAPLARI

ARKEOLOJİ GEZİLERİ

İST. ARK. MZ. SEMİNERİ

 

ARKEOLOJİ GEZİLERİM

ARKEO DOSTLAR

ARKEO İLGİNÇ

SÖZ SİZDE

MESAJINIZ VAR

YEREL ARAŞTIRMACILARIMIZ

ARKEOLOJİ HOCALARI

ARKEOLOJİ SİTELERİLİNKLERİ

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

 

 

Bölüm Başkanı
:
Doç. Dr.Aslı ERİM ÖZDOĞAN
Bölüm Sekreteri
:
Özlem ERGEN
Telefon : (0 286) 218 00 18 den 1666
Fax : -
Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Terzioğlu Kampüsü, ÇANAKKALE 17020

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ

ARK101 Arkeolojiye Giriş
Arkeolojiye Giriş Bu derste "arkeoloji" kavramı ve amacı, dünyada ve Türkiye'de arkeoloji biliminin ortaya çıkışı ve gelişmesi, arkeolojide kullanılan temel yöntem ve metotlar, arkeolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri tanıtılacaktır.ARK 103 Eski Anadolu Tarihi I
Bu derste Anadolu'da ilk insan yaşamına ait izlerin görüldüğü Paleolitik çağdan başlayarak tarıma dayalı yerleşik düzene geçilen Neolitik dönem ve şehircilik ve kompleks toplum yapısınının oluşmasına yol açan Kalkolitik dönem hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Bu bakımdan yazının icat edildiği İ.Ö. 3000 yılına kadar olan dönemler bu dersin içeriğini oluşturur.ARK 104 Eski Anadolu Tarihi II
Bu ders daha çok Eski Tunç çağı sonlarında sosyal sınıflanmanın ortaya çıktığı dönemde Hatti kültürünün ortaya çıkışının Alacahöyük buluntuları ışığında iredeledikten sonra Hatti-Hitit Beylikler dönemi, Anadolu'da Asur ticari etkinlikleri ve yazının gelişi ve Hitit imparatorluğu çeşitli açılardan tanıtacaktır.ARK 105 Mitoloji I
Mitoloji kavramının tanıtılması ve arkeoloji ile mitoloji arasındaki ilişkinin açıklanması tanıtılmasıyl abaşlayan bu derste daha çok Klasik Yunan mitolojisi üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ayrıca bu derste diğer dünya kültürleri mitolojilerinin birbirleriyle olan bağlantıları ve bunun Klasik Yunan mitolojisini etkileleri irdelenecektir.ARK 106 Mitoloji II
Yunan ve Roma Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar, belli başlı mitolojik kişilikler ve bunların öyküleri yanısıra bunların bu kültürlerin sanatında çok önemli rol oynayan mitolojik anlatımların sanat eserlerinde nasıl yansıdıkları anlatılacaktır.ARK 107 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
Bu derste öğrenciye okuma, not tutma, seminer ve tez hazırlama gibi bilimsel çalışmalarda kullanılacak teori, yöntem ve teknik konularda şekil ve içerik yönünden bilgiler verilecektir.ARK 108 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Bu derste, "Bilimsel Çalışma Yöntemleri I" dersinde kazanılan bilgilerin ışığında yazılı bir eser hazırlatılacaktır.ARK 109 Arkeolojide Kazı Teknikleri I
Öğrencilerin bir arkeolog olarak kazılara katıldıklarında dikkat etmeleri gereken noktalar anlatılacak ve uygulamaya yönelik kazı ön çalışma teknikleri ve kazı yöntemleri tanıtılacaktır.ARK 110 Arkeolojide Kazı Teknikleri II
Arkeolojik alanların ve mimari buluntularda kullanılan aletlerin ve tekniklerin tanıtılması amaçlanmaktır.ARK 111 Ege Arkeolojisi I
Bu ders Tunç Çağında Ege dünyasında kültürlerini ve bunlar arasındaki iletişim ve etkileşim üzerine yoğunlaşacaktır. Girit adasında gelişen Minos uygarlığı, Yunanistan anakarasında ortaya çıkan Miken Uygarlığı ve batı Anadolu'da gelişen Truva kültürleri detaylı olarak tanıtılacaktır.ARK 112 Ege Arkeolojisi II
Ege dünyası Demir Çağı kültürlerini tanıtan bu ders Geç Tunç Çağı sonunda Minos ve Miken devletlerinin ortadan kalkması sonrası gelişen olayları arkeolojik veriler ışığında irdeleyecektir. Karanlık çağ kutsal alanları, bölgeler arası göç hareketleri, karanlık çağın sona ermesini ile şehir devlet sisteminin ortay açıkışı altındaki nedenler incelenecektir.ARK 201 Arkaik ve Klasik Dönem Mimarlığı

İnsanların ilk olarak barınma amacıyla tasarladıkları yapılardan başlayarak değişik kültürlerde mimari yapıların gelişimi, malzeme bilgisi ve teknik ve stillerden bahsedilecektirARK 202 Arkaik ve Klasik Dönemi Mimarlığı II
Hellen mimarlığının başlangıcı olan arkaik dönem konutları orijinalleri genelde yalnız temel kalıntıları ile günümüze ulaşabilmiştir, bunların yanında kutsal alanlar ve tapınaklar stil, bölge ve dönem gruplaşması içerisinde incelenecektir. Dersin genelinde mimarlık kavramı Hellen sanat tarihi kavramı içerisinde, insan ihtiyaç ve gereksinimlerine göre nasıl geliştiği ve ilerleme gösterdiği açıklanacaktır.ARK 203 Arkeolojide Seramik I
Seramik üretimi ve terminolojisi tanıtılacak, Anadolu'da seramik üretiminin başlangıcından itibaren klasik dönemlere kadar olan gelişimi, bölgesel değişimler, üsluplar anlatılacaktır.ARK 204 Arkeolojide Seramik II
M.Ö. 8. sonlarına doğru seramikler üzerinde Doğu etkisinin başladığı bu dönemde üslup değişiklikleri, seramik üretim merkezlerii, bezeme özellikleri anlatılacaktır.ARK 205 Arkaik Dönem Heykeli
Hellen devri öncesi heykel sanatı hakkında bilgi verilerek, sanatın temelini oluşturan kültürlere ait eserler tanıtılacaktır. Daha sonra Hellen heykeltıraşlığı M.Ö. 10 yy. eserlerinden başlayarak M.Ö. 6 yy.ın sonuna kadar olan heykeltıraşlık sanatı Anadolu yarım adası, Helen adaları ve Helen anakarası olarak bölgelere ayrılarak, heykeltıraşlık okullarının gelişimi, stil ve kendine ait özellikleri irdelenecektir.ARK 206 Klasik Dönem Heykeli
Sert üslup dönemi ile sosyal hayat ve dış politikadaki değişimlerin Heykel sanatında ne gibi yeni oluşumlar doğurduğu, hangi yeniliklerin oluşmasına neden olduğu belirtilecektir., antik yazarların belirtikleri Heykeltıraşlar göz önüne alınarak sanatçıların arkaik dönemdeki durağan heykellere M.Ö. 5. yy. içerisinde taştan yapılmış figürler nasıl bir devinim kazandırdıkları, Hellen anakarası ile Anadolu yarımadasında yaşayan halkların nasıl birbirinden farklı sanat oluşumları yarattıklarını heykel sanatçılarının yapmış oldukları eserlerle anlatılacaktır.ARK 207 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I
Anadolu'nun tarih perspektifi, prehistorik dönemlerden antik çağların sonuna kadar olan süre içersinde genel olarak ele alınacaktır.ARK 208 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II
Anadolu'nun tarih perspektifi, prehistorik dönemlerden antik çağların sonuna kadar olan süre içersinde genel olarak ele alınacaktır.ARK 209 Grekçe I
Grek Alfabesinin tanıtımı büyük ve küçük harf tipleri, Grekçedeki kelimelerin eril dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları, basit zamanların fiillerle örneklendirilerek açıklanması, basit cümlelerle kurallı ve kuralsız sıfatların kullanımı, dolaylı cümle yapıları bu dersinin içeriğini oluşturmaktadır.ARK 210 Grekçe II
Birincil çekim eril ve dişil isimler, ikincil çekim cinssiz ve dişil isimler, bazı edatlar ve zamanlar anlatılacaktırARK 211 Arkeolojide Çizim Teknikleri I
Bu derste yapıların, plan, kesit ve görünüşlerinin çizim teknikleri teknik çizim aletleri kullanılarak uygulamalı olarak verilecektir.ARK 212 Arkeolojide Çizim Teknikleri II
Bu Derste öğrenilen teknikler kullanılarak mimari yapılar üzerinde uygulanmasıyla rölöve çıkartılması verilecektirARK 213 Demir Çağ Uygarlıkları I
Hitit devletinin yıkılması sonrası İ.Ö. 1200 civarı Anadolu'da başlayan Demir çağı kültürlerinin tanıtıldığı derste öncelikle Hitit devletinin yıkılışa açıklayan teoriler ve kültürel devamlılık konusu incelenecek ve Geç Hitit şehir devletleri danıtılacaktır. Daha sonra doğu Anadolu'da ortaya çıkan Urartu devleti çeşitli açılardan detaylı olarak incelenecektir.ARK 214 Demir Çağ Uygarlıkları II
Demir çağda orta Anadolu'da gelişen Frig uygarlığı tanıtılacaktır. Ayrıca batı Anadolu'da gelişen Lidya devleti, Karya kültürü, ve Likya kültürleri arkeolojik buluntuları açısından değerlendirilecek ve bu kültürler arassındaki ilişkiler irdelenecektir.ARK 301 Hellenistik Dönem Mimarlığı I
Hellenistik dönemde arkaik çağdan sonra kent, kutsal alan, tapınak ve ev mimarisinde nasıl bir değişim ve gelişim izlendiği irdelenecek, aynı zamanda stil, tarz ve gelenekleri bir önceki dönemden nasıl devir alındığı ve daha sonraki döneme nasıl aktarıldığı anlatılacaktır.ARK 302 Hellenistik Dönem Mimarlığı II
İskender'in ölümünden sonra imparatorluk çeşitli krallıklara bölünmüş ve bu krallıklara ait baş şehirlerde mimarlık gelişimi kuruldukları yerdeki yerel kültür zenginleri ışığında farklı olmuştur. Bergama ve Rodos';ta şehirlerinde eski Hellen geleneksel mimarlık gelişerek devam etmiştir. Antakya'da Suriye ve Mezopotamya özellikleri, İskenderiye';de Mısır sanatı kökenli gelişimler izlenmiştir. Bu ders kapsamında da bu gelişimler tüm evreleri ile tapınak, kutsal alan, kent yerleşimde dini yapılar, konut yapıları, yönetim ve yönetici binaları olarak kapsamlı olarak incelenecektir.ARK 303 Klasik Dönem Seramiği I
Klasik dönemde seramiğin gelişimi, bölgesel değişimler, üsluplar anlatılacaktır.ARK 304 Klasik Dönem Seramiği II
M.Ö. 6.yy.lın sonlarına doğru ortaya çıkıp Hellenistik döneme kadar görülen, seramik üslüplarının özellikleri, gelişimi, üretim merkezleri, yayılım alanları, önemli örneklerle birlikte anlatılacaktır.ARK 305 Hellenistik Dönem Heykeli I
Pers yönetimindeki Anadolu'da halkın lüks yaşamı sanata nasıl yansıdığı ve Hellen sanatının Anadolu'daki küçük krallık veya prensliklerde nasıl bir gelişim gösterdiği, Heykel sanatının yalnızca Helen ana yurdunda değil, aynı zamanda Anadolu'da da doğu ve batı sentezinde kendine özgü bir gelişim yaşadığını anlatılacak ve özgün eserlerle konu somutlaştırılacaktır. Geç klasik dönem heykellerinde artık anakaranın katı kurallarının yok olamaya başladığı ve Anadolu'ya özgün ince, zarif görünüm ve oluşumlu heykelleri doğuşu anlatılacaktır.ARK 306 Hellenistik Dönem Heykeli II
Ders kapsamında içerisinde Bergama, Rodos, Antakya, İskenderiye ve anakaradaki gelişimler, birbirlerine etkileşimleri incelenecektir. Artık sanatın belli bir bölgeye ait olmadığı ve Hellen heykel sanatının büyük değişim geçirerek, Doğu Akdeniz dünyası etkisinde kaldığı, gelişimini orada sürdürdüğü anlatılacaktır. Derslerin ana temasını Anadolu yarımadasında oluşturan heykel sanatı oluşturacaktırARK 307 Nümismatik I
Nümismatik ve sikkenin tanımı yapılarak,sikkenin genel özellikleri, sikke metali ve ağırlık ölçüleri, sikke basımı ve kullanımı, sikke tipleri ve yazılarından bahsedilecektir.ARK 308 Nümismatik II
Nümismatik ve sikkenin tanımı yapılarak,sikkenin genel özellikleri, sikke metali ve ağırlık ölçüleri, sikke basımı ve kullanımı, sikke tipleri ve yazılarından bahsedilecektir.ARK 309 Eski Anadolu Dilleri I
Arkeoloji ve yazı arasındaki ilişki, yazının Sümer'de icadı, yazının Mezopotamya dışına yayılışı ve Anadolu'ya gelişi, Hititçe, Luwice, Palaca, Hurrice gibi İ.Ö. ikinci binde Anadolu'da konuşan dillerin genel özelliklerinin tanıtımı bu dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca, Geç Tunç Çağında Ege dünyasında var olan Linear A ve Linear B dilleri de genel olarak tanıtılacaktır.ARK 310 Eski Anadolu Dilleri II
Bu dersin bu bölümünde Demir çağı ve sonrası Anadolu ve Ege dünyasında konuşulan diller tanıtılacaktır. Eski dünyada alfabenin ortay açıkışı, bunun fenikelilerce Anadolu ve Ege dünyasına tanıtılması, bunun Anadolu halkları tarafından benimsenmesi, Frigce, Yunanca, Karca, Likçe, Lidce, Sidece, gibi alfabetik diller yanısıra Anadolu'da Demir çağında tespit edilen Luwi resim yazısı tanıtılacaktır.ARK 310 Eski Anadolu Dilleri II
Bu dersin bu bölümünde Demir çağı ve sonrası Anadolu ve Ege dünyasında konuşulan diller tanıtılacaktır. Eski dünyada alfabenin ortay açıkışı, bunun fenikelilerce Anadolu ve Ege dünyasına tanıtılması, bunun Anadolu halkları tarafından benimsenmesi, Frigce, Yunanca, Karca, Likçe, Lidce, Sidece, gibi alfabetik diller yanısıra Anadolu'da Demir çağında tespit edilen Luwi resim yazısı tanıtılacaktır.ARK 401 Roma Dönemi Mimarlığı I
Roma mimarlık derslerinin başlangıcında duvar örgü sistemleri ve yapım teknikleri ayrıntılı şekilde incelendikten sonra, kentleşme, dini, sivil ve askeri mimari kendi içerisinde yapı türleri bölgesel, içerik ve anlam bakımından gruplanarak ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Etrüsk mimarlığı ve Roma mimarlığının genel yapı türleri tanıtılacaktır.ARK 402 Roma Dönemi Mimarlığı II
Roma İmparatorları eski Helenistik kral merkezlerini görerek onlara özenmişler ve Roma şehirlerine Helenistik etkili, ama Roma özünü yansıtan şehirleri kurmaya ve oluşturmaya başladıkları anlatılacaktır. Böylece kentleşme oluşumunda dini alanlarda tapınakların, yönetim ile ilgili alanlarda idari binaları, ticari alanlarda merkezleri, yerleşim alanlarında konutların yerleştirilmesi ve bu mimari oluşumların tekil irdelenmesi ders programı içerisinde ayrıntılı anlatılacaktır.ARK 403 Hellenistik ve Roma Dönemi
Beyaz astarla kaplı, çeşitli renklerde boyanmış ve kabartma bezemeli seramiklerin ortaya çıktığı bu dönem ve Roma Dönemi seramiklerinin, özellikleri, üretim yerleri, yayılım alanları ve üslup özellikleri anlatılacaktır.ARK 404 Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği II
Beyaz astarla kaplı, çeşitli Renklerde boyanmış ve kabartma bezemeli seramiklerin ortaya çıktığı bu dönem ve Roma Dönemi seramiklerinin, özellikleri, üretim yerleri, yayılım alanları ve üslup özellikleri anlatılacaktır.ARK 406 Müzecilik I
Müzelerde sergileme yöntemleri, etiketleme, objelere, nem, ışık ve biyolojik faktörlerin verdikleri zararlar ve bunlardan korunma yöntemleri müzede uygulamalı derslerle anlatılacaktır.ARK 407 Müzecilik II
Dünyada ve Türkiyede müzeciliğin tarihi, müzeyi oluşturan unsurlar, müzelerin amaçları,toplama, belgeleme, eğitim gibi konular anlatılacaktır.

Akademik Kadro


Ünvanı Adı Soyadı Bölümü Görevi Telefon No Oda No E-Mail
1 Doç. Dr. Aslı ERİM ÖZDOĞAN Arkeoloji Bölüm Başkanı 1666 307
2 Doç. Dr. Nurettin ARSLAN Arkeoloji 1665-1692 306-313
3 Yrd. Doç. Dr. Turan TAKAOĞLU Arkeoloji 1693 315 takaoglu@comu.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Derya YALÇIKLI Arkeoloji 1699 318
5 Yrd. Doç. Dr. Göksel SAZCI Arkeoloji 1701 314
6 Yrd. Doç. Dr. Onur ÖZBEK Arkeoloji 1700 316
7 Öğr. Gör. Dr. Veysel TOLUN Arkeoloji 1702 312 vtolun@comu.edu.tr
8 Öğr. Gör. Ekin KOZAL Arkeoloji 1666 307 ekozal@comu.edu.tr
9 Araş. Gör. Sencan ALTINOLUK Arkeoloji 1666 307
10 Araş. Gör. A. Onur BAMYACI Arkeoloji (50/d) 1664 305 aobamyaci@comu.edu.tr
11 Araş. Gör. Hüseyin YAMAN Arkeoloji (50/d) 1664 305 hsymn@yahoo.com
12 Araş. Gör. Oğuz KOÇYİĞİT Arkeoloji (50/d) 1664 305 ogzkcygt@yahoo.com
13 Araş. Gör. Çiğdem ÖZBEK Arkeoloji (35. Madde)
14 Araş. Gör. Derya YILMAZ Arkeoloji (35. Madde)
15 Araş. Gör. Tolga ÖZHAN Arkeoloji (35. Madde)
16 Araş. Gör. Volkan DEMİRCİLER Arkeoloji (35. Madde)

Bu bölüme kendinizle ya da firmanızla ilgili vermek istediğiniz bilgileri girin.Yazılarınızı kolay okunması için elinizden geldiğince kısa tutun.

Bu bölüme kendinizle ya da firmanızla ilgili vermek istediğiniz bilgileri girin. Unutmayın sayfanızda devamlı yeni bilgiler vermelisiniz ki ziyaretçileriniz her geldiklerinde yeni birşeyler bulabilsin, sitenizin ziyaretçi sayısı artsın. Yazılarınızı kolay okunması için elinizden geldiğince kısa tutun.

 

duzenlenebiliralan

 
        mesaj kutusu  Konuk  Defteri     

arkeolojidunyasi@gmail.com

bana ulaşmak için yukardaki maili kullanın veya üzerine tıklayın